Technologie

 

Úvod

 

Dodávaná technologie USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration) jedinečným způsobem sdružuje všechny nutné a potřebné provozy a procesy (nitrifikační část, předřazenou denitrifikaci, dosazovací část, aerobní stabilizaci kalu, případně zahušťovaní kalu) v jediném biologickém reaktoru.

Výsledkem jsou nízké pořizovací náklady, menší zastavěná plocha, nízké provozní náklady.


 

Proces čištění
 

Čištění odpadní vody čistírnou firmy ADOS probíhá na základě biologického procesu. Základem procesu je životní proces biomasy, kterou představuje aktivovaný biologický kal. To je směs mikroorganismů, které ke svému životu potřebují a zpracovávají látky obsažené v odpadní vodě.

Biologický reaktor v sobě sdružuje tři základní procesy:

 

Denitrifikace
Denitrifikace je opakem nitrifikace a znamená redukci dusičnanů a dusitanů (oxidované formy dusíku přítomné v odpadní vodě) na dusík nebo kysličníky dusíku. Denitrifikační procesy probíhají v anoxických podmínkách (obsah rozpuštěného kyslíku menší než 2 mg/l). Denitrifikaci mohou provádět rody bakterií jako Micrococcus, Chromobacterium, Denitrobacillus aj.

 

Nitrifikace

V oxických podmínkách (koncentrace rozpuštěného kyslíku 2,5 až 4,0 mg O2/l) je organické znečištění obsažené v odpadních vodách biochemicky syntetizováno na biomasu - aktivovaný kal a amoniakální forma dusíku je oxidována na dusitany a dusičnany. Nitrifikace probíhá ve dvou stupních. V prvním stupni se amoniakální dusík oxiduje na dusitany baktériemi rodů Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrospira, a Nitrosocystis. Ve druhém stupni se vzniklé dusitany oxidují na dusičnany mikroorganismy Nitrobacter a Nitrocystis. Obě skupiny mikroorganismů jsou přísně aerobní a jako zdroj uhlíku potřebují oxid uhličitý.

 

Separace kalu

V čistícím procesu nejsou užity žádné přídavné chemikálie. Oddělování aktivovaného kalu od vyčištěné vody probíhá ve zvláštní sekci – dosazovací vestavbě USBF.

Vyčištěná voda odtéká přepadem do vodoteče a aktivovaný kal je vracen na začátek čistícího procesu.

Tento režim čištění dosahuje vynikajících parametrů kvality vody se současnou aerobní stabilizací jednotného aktivačního kalu. Systém je odolný vůči změnám zatížení, je zárukou vysokých účinků čištění s malými výkyvy v jakosti vyčištěné vody.

Vyčištěná voda je od aktivovaného kalu separována a odtéká přepadem mimo reaktor, aktivovaný kal je vracen na začátek čistícího procesu.

Při startování biologického reaktoru se používá aktivovaný kal z fungující čistírny odpadních vod a čistícím procesem dochází k množení mikroorganismů a tím k narůstání množství aktivovaného kalu.

Množství kalu je udržováno na optimální hladině a přebytečný kal je z reaktoru odčerpáván. V tomto procesu čištění nejsou použity žádné chemické látky.


 

Znaky

 

Dvěma hlavními znaky jsou vysoká účinnost a nízké provozní náklady.

 

1. Vysoká koncentrace aktivovaného kalu.

Tradiční čistírny odpadních vod pracují v režimu nízkého nebo středního zatížení aktivovaného kalu. Naše jednotky pracují s vysokou koncentrací aktivovaného kalu, která je jednou z příčin vysoké účinnosti čištění.

 

2. Všechny procesy mohou být integrovány do jediného reaktoru.

Většina konvenčních čistíren odpadních vod je dělena na mnoho stavebních objektů - nádrží, bazénů, biologických reaktorů, dosazovacích nádrží apod. Naše technologie může být dodávána v jediném kompaktním reaktoru, kde jsou sdruženy všechny nutné provozy a procesy, tato skutečnost se příznivě odráží na provozních nákladech ČOV a ceně čistírny odpadních vod.

 

 

Výhody
 

· Nižší základní ceny:

Sdružený bioreaktor má menší finanční nároky na pořízení než soubor individuálních stavebních částí, k tomuto snížení přispívá i menší zastavěná plocha.

· Nižší provozní náklady:

Sdružený biorekator, který má minimální počet pohyblivých částí, s autoregulačním procesem čištění, mají minimální nároky na provoz a údržbu.

· Vysoká účinnost čištění:

Provozy vykazují vysokou účinnost čištění nejenom podle hodnoty BSK5, ale i podle ChSKCr, NL a N-NH4, apod.

· Aerobně stabilizovaný kal:

Nízké zatížení a vysoké stáří kalu jsou důvodem, proč kal z jednotek je aerobně stabilizovaný a dále nepodléhá rozkladům.

· Jednotky pracují bez zápachu:

Jednotky pracují v aerobním režimu, který vylučuje vznik zápachu.

· Hydraulická pružnost:

Dosazovací sekce USBF je konstruována tak, aby snesla překročení požadovaného hydraulického přetížení.

· Flexibilita projektu:

Sestavení kompaktního biorekatoru lze "ušít" na míru podle požadavků investora.

Účinnost

 

V podstatě jsou v bioreaktoru sdruženy všechny funkce konvenčních čistíren odpadních vod, bioreaktor pracuje s nízkým zatížením kalu, s vyšším množstvím aktivovaného kalu a jeho vyšším stářím.

Snížení hodnoty BSK5 a NL pod limit 30 mg/l je snadno dosažitelné. Pokud bude dodržován Provozní řád čistírny odpadních vod lze očekávat výsledky podle následující tabulky.

BSK5 [mg/l] 20-25
CHSKCr [mg/l] 70-110
NL [mg/l] 25-30
N-NH4 [mg/l] 2-5
Pc [mg/l] 5-8
 

 

Kvalita vypouštěné odpadní vody je taková, že může být vypouštěn přímo do recipientu. Pokud bude vyčištěná voda hygienizována, je možné ji užít k zálivce, oplachům silnic a chodníků apod.
 

 

Přebytečný kal

 

Aktivovaný kal je biomasa, která se skládá z mikroorganismů, případně vyšších organismů, kteří využívají znečištění, které v odpadní vodě přichází jako zdroj energie pro svůj život a rozmnožování se. Přiváděné znečištění je transformováno na aktivovaný kal. Dochází tedy neustále k narůstání obsahu kalu v systému.

Stáří kalu v dodávané technologii je vyšší než 26 dnů. Toto stáří zaručuje plnou aerobní stabilizaci.

Protože do čistírny je neustále přiváděno znečištění obsažené v odpadní vodě, musí být po dosažení provozní koncentrace aktivovaného kalu tzv., přebytečný kal je ze systému odtahován.

Podle denní produkce přebytečného kalu je pak řešena kalová koncovka, někdy může být naprosto postačující pouhý zásobník, případně pouhé předzahuštění až po potřebu odvodňování kalu na koncentraci cca 40 hm. % sušiny.