Obecní a městské čistírny odpadních vod

9

Použití

 

Obecní a městské čistírny ADOS jsou ucelené kompaktní velkoplošné systémy určené pro náročné čištění odpadních vod z velkých objemů nátoku. Slouží pro čištění vod městských aglomerací, velkých podniků, samostatných vesnic, spádových oblastí regionu, atd. Na základě dlouholetých zkušeností získaných při plánování a realizaci čistíren v domácím prostředí i v zahraničí, vyvinula firma ADOS tyto čistírny, které splňují náročné podmínky ekologických norem a zákaznických požadavků.

 

 

 

 

Popis provedení
 

Integrovaný reaktor naší výroby sdružuje v jedné nádrži všechny rozhodující procesy čištění vody a jeho součástí je i předzahušťovač biologického kalu PZK. Kompaktní provedení objektů hlavní technologické linky minimalizuje interní obvody, zastavěnou plochu ČOV a umožňuje architektonické začlenění objektu do krajiny.

 

Mechanické předčištění
Před vstupem do předřazené denitrifikační sekce se nejprve z odpadní vody odstraní větší mechanické nečistoty, k tomu slouží ruční nebo strojně stírané česle, rotační bubnová síta apod.


Denitrifikační část
Denitrifikační směs musí být udržována ve vznosu – míchání buď pneumatické nebo el. míchadlem. V případě nutnosti podpory nitrifikace (např. v zimních měsících) je v denitrifikaci instalován provzdušňovací systém se samostatným uzávěrem.

Otvorem v dělicí stěně mezi nitrifikačním a denitrifikačním prostorem natéká denitrifikační směs do nitrifikační zóny.

 

Nitrifikační část

Provzdušňovací systém používá Rootsových dmychadel s přepínáním otáček s rozvodem vzduchu v nerezovém provedení. Na dně nitrifikace je instalován provzdušňovací systém s jemnobublinnými elementy, pomocí něhož je aktivační směs udržována ve vznosu. Popsaný provzdušňovací systém splňuje i ty nejnáročnější požadavky na účinnost přestupu kyslíku, jakož i nároky na ekonomiku a spolehlivost provozu.

 

Dosazovací vestavba - separace USBF

Dosazovací vestavba USBF rozdělí objem nádrže na jednotlivé funkční prostory, vzájemně propojené do uzavřených cirkulačních okruhů. Technické provedení umožňuje použít jak kruhový, tak pravoúhlý tvar nádrže.

Dosazovací prostor USBF tvoří vestavba, která může mít různý tvar – kónický nebo tvar trojbokého hranolu. Část cirkulující směsi aktivovaného kalu a vyčištěné vody natéká do dosazovací vestavby, kde dochází k oddělení, sedimentaci a k zahušťování aktivovaného kalu.

Na dně dosazovacího prostoru USBF je uložené potrubí, kterým je hydropneumaticky odčerpáván vratný kal do denitrifikace (recirkulace kalu).

Vyčištěná odpadní voda je odváděna sběrným, výškově nastavitelným odtokovým žlabem s nornými stěnami, které zabraňují úniku drobných částic plovoucích na hladině
 Kalová koncovka

Stáří kalu v dodávané technologii je vyšší než 26 dnů. Toto stáří zaručuje plnou aerobní stabilizaci. Protože do čistírny je neustále přiváděno znečištění obsažené v odpadní vodě, musí být po dosažení provozní koncentrace aktivovaného kalu, tento přebytečný kal ze systému odtahován.
Podle denní produkce přebytečného kalu je pak řešena kalová koncovka. V čistírnách je použit speciální předzahušťovač typu PZK umožňující zahuštění kalu na 3-4 % sušiny. Takto zahuštěný aerobně stabilizovaný kal umožňuje snadnou manipulaci a další zpracování (např. automatické odvodňování kalu, dekantační odstředivka, pásový či komorový kalolis).

 

Vyčištěná voda
Kvalita vypouštěné odpadní vody je taková, že může být vypouštěna přímo do recipientu.

V případě recyklace vody lze do procesu zařadit terciální dočištění bubnovým mikrosítem v kombinaci s chemickým srážením fosforu a dezinfekcí vody. To zaručuje dosažení výborných parametrů kvality vody v hodnotách nerozpuštěných látek, zbytkových organických látek, dusíkatého znečištění a fosforu (viz. tabulka). 

 

BSK5 [mg/l] 10-20
CHSKCr [mg/l] 70-110
NL [mg/l] 15-20
N-NH4 [mg/l] 2-5
Ncelk. [mg/l] 15-25
Pc [mg/l] 1-3

 

  

 

Technologické schéma ČOV

 

 

Schéma ČOV

Legenda:

1. Lapák sunutých nečistot                             A. Oddělené hrubé nečistoty

2. Hrubé česle (ručně nebo strojně stírané)     B. Oddělené hrubé nečistoty

3. Jemné česle strojně stírané                        C. Oddělené jemné nečistoty

4. Lapák písku                                               D. Oddělené částice písku

4a. Pračka písku                                             E. Vyčištěná voda z reaktoru                        

5. Rotační bubnové síto                                  F. Přebytečný biologický kal

6. Biologický reaktor

7. Předzahušťovač kalu

8. Zásobník kalu

9. Odvodnění kalu