Sorpční vpusti


Použití

 

Čištění vod z drobných zdrojů znečištění, obsahujících ropné látky jako podlahové vody z dílenských provozů, malých parkovišť a pod.

 


Proces


Voda s obsahem ropných látek přitéká kanalizační mříží do usazovacího a odlučovacího prostoru prvního stupně. kde jsou gravitací zadrženy hrubé sunuté látky (písek, škvára). Ropné látky ve formě odloučené fáze a jemnější usaditelné látky jsou zadrženy ve druhém stupni sedimentace před vertikálně protékanou sorpční jednotkou s náplní selektivního vlákenného materiálu FIBROIL. Po průtoku sorpcí odtéká vyčištěná voda pod nornou stěnou do kanalizace. Trasa sorpce je konstruována pro hydraulické zatížení do 0,8 l/sec, při vyšším zatížení může přebytečná voda odtékat mimo sorpci přes přelivnou hranu odlehčení a pod nornou stěnou do kanalizace.


 

1267110406image003


Popis provedení

 

Kanalizační vpusť je vodotěsná plastová nádrž. svařená z polypropylénových desek o síle 15 mm. Je navržena s přihlédnutím k provozním podmínkám v kanalizaci. Proto je konstrukčně řešena zejména ochrana sorpční jednotky před intenzivním zanášením pevnými sunutými a suspendovanými látkami, tzn. že vstup na sorpci je umístěn mimo kalový prostor usazovací sekce. Textilní sorbent FIBROIL je aplikován mezi rošty v optimálně silné vrstvě, odpovídající jeho mechanickým vlastnostem.

Konstrukce odpovídá normě CSN 756 551.

 

 

Osazení

Sorpční vpusť se osazuje v úrovni kanalizace na připravenou desku z armovaného betonu. Po připojeni na kanalizaci se provede obetonování a osazení nosníku pro nosný rám mříže a poklopu, kterými je zpřístupněn sedimentační prostor a sorpční jednotka.

 

 

Provoz a obsluha
 

Obsluha se provádí na základě Provozního řádu. Spočívá v kontrole výšky vrstvy usazeného kalu v obou stupních sedimentace, v těžbě zachyceného ropného produktu a v kontrole propustnosti sorpční jednotky. Prostor pod sorpcí je přístupný po vyjmutí kazety se sorbentem. Kal z usazovacího prostoru obou stupňů lze odčerpat fekálním vozem. Sorpční jednotku lze vyměnit.

Likvidací se zabývají specializované firmy.