Odlučovače ropných látek

 

Použití

 

Odlučovače ropných látek (dále ORL) slouží k oddělování volných ropných látek, které jsou do odpadní vody deštěm splachovány z parkovacích a odstavných ploch apod. Základním fyzikálním procesem užitím v odlučovači je koalescence – sdružování. Je možné doplnit tento proces i efektem sorpce.
 

 

Proces
 

Odloučení ropných látek je dvoustupňové, tj. nejdříve dojde ke gravitační separaci plovoucích materiálů na hladině a k sedimentaci těžších částic u dna prostoru, a následně k dočištění takto předčištěné vody na speciálním koalescenčním případně i sorpčním filtru.

Voda natéká přívodním potrubím do usazovacího prostoru, kde je u nátoku osazena norná stěna. V tomto prostoru dochází k odstranění plovoucích a sedimentovatelných nečistot gravitačním způsobem. Následně takto upravená odpadní voda natéká přes horní část rozdělovací přepážky do druhého prostoru.

V druhém prostoru jsou osazeny koalescenční filtry. Při průtoku odpadní vody koalescenčním filtrem dochází ke shlukování ropných látek, které posléze vyplavou na hladinu a jsou z této hladiny odstraňovány sběrem. Pokud následuje sorpční filtr dochází k účinnějšímu odstraňování dispergovaných ropných látek. Sorpční hmota je vložena do polypropylenových košů, které jsou osazeny v nosném rámu odlučovače ropných látek.


 

Legenda:

1. nátok, 2. norná stěna (usměrnění), 3. sedimentační prostor, 4. přepadová hrana, 5. norná stěna (zachycení plovoucích nečistot), 6. norná stěna (usměrnění), 7. koalescenční filtr I, 8. koalescenční filtr II, 9. koalescenční prostor, 10. přepadový žlab, 11. odtok.

 

 

Popis provedení

 

Odlučovače ropných látek jsou plastové nádrže opatřené vnitřní vestavbou – koalescenčním, případně sorpčním filtrem. Plastový odlučovač ropných látek je veden jako kompletní balený kontejner z lehčeného polypropylenu, který je konstruován v samonosném provedení.

Ukládá se na armovanou, železobetonovou desku. Polypropylenová nádrž je dělena na dvě části, které jsou rozděleny příčkou. V horní sekci oddělovací příčky je propojení. V bloku je osazena sada norných stěn. Odlučovač ropných látek je navržen dle platných hydrotechnických výpočtů a požadavků na gravitační odloučení vzplývavých ropných látek, včetně účinku koalescenčního (sorpčního) prvku zařízení.

Natékající odpadní voda protéká po uklidnění nornou stěnou do prostoru sedimentace a následně protéká koalescenčním filtrem, na hladině se soustředí oddělené plovoucí ropné látky, který jsou ručně sbírané. Pokud je v odlučovači osazen sorpční filtr, prochází voda tímto filtrem, kde dochází k zadržení i nejmenších částeček ropných látek.

Oddělené ropné látky jsou sbírány a musí být likvidovány ve speciálních k tomu určených zařízeních – spalovnách a pod. Pokud je užit i sorpční filtr, po nasycení musí být vyměněn. Likvidací nasycených sorpčních filtrů se zabývají speciální firmy.


 


Konstrukční výkres

 

Tabulka základních hodnot

  

Typ Max. průtok Odvod. plocha m2 Rozměry [m], DN [mm]
l/s L B H Hv Ho DN
ORL s koalescenčním filtrem NEL na odtoku do 5 mg/l
 ORL 2 2 170 2 1 2,02 1,7 1,5 100
 ORL 3 3 250 3 1 2,02 1,7 1,6 150
 ORL 6 6 500 3 1,66 2,08 1,7 1,6 150
 ORL 10 10 830 4 1,66 2,08 1,85 1,65  200
 ORL 15 15 1250 4 2,16 2,3 1,95 1,85  250
 ORL 20 20 1700  5 2,16 2,3 1,95 1,85  250
 ORL 30 30 2500  6 2,16 2,3 1,95 1,85 250
ORL-S s koalescenčním i sorpčním filtrem NEL na odtoku 0,5 mg/l
ORL 2-S 2 170 3 1 2,02 1,7 1,5  100
ORL 3-S 3 250 4 1 2,02 1,7 1,5  150
ORL 6-S 6 500 4,5 1,66 2,08 1,7 1,5  150
ORL10-S 10 830 6 1,66 2,08 1,85 1,65  200
ORL15-S 15 1250 6 2,16 2,3 1,95 1,75  250
ORL20-S 20 1700 7,5 2,16 2,3 1,95 1,75  250
ORL30-S 30 2500 10,3 2,16 2,3 1,95 1,75  250

 


Účinnost

 

U odpadní vody, která prochází odlučovačem ropných látek je podle typu užitého lapáku snížen obsah ropných látek až o 85 až 95 %. Tato vysoká účinnost umožňuje bezproblémové vypouštění dešťové vody z parkovišť přímo do recipientu.

 


Osazení do terénu

 

Na obrázku je znázorněno schéma použití objektu ORL firmy ADOS k čištění odpadních vod z parkovacích ploch.

Podobným způsobem se aplikují ORL také na garážní prostory, benzinové stanice, automobilové a opravárenské dílny a podobné prostory.