Odvodňovací zařízení AZK

 

Úvod

Kalové hospodářství biologických čistíren odpadních vod s kapacitou do 2 000 EO.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

 

Použití

Technologie současných biologických čistíren odpadních vod pracují s aktivovaným kalem jako velmi účinným prostředkem při biologickém čištění odpadních vod.

Kal odčerpávaný z technologického procesu je velmi řídká suspense, konvenční biologické čistírny odpadních pracují s koncentrací aktivovaného kalu v mezích 2 – 8 kg/m3, tedy 0,2 – 0,8% váhových. Pro dobrou ekonomiku provozu je žádoucí co nejvíc zvýšit obsah kalu ve zpracovávaných suspensích. Snižují se tím náklady na čerpané množství, velikosti uskladňovacích nádrží a ploch, náklady na přepravu a jiné.

Firma Ing. Zdeněk Sekerka – ADOS Jevíčko dodává jako velmi účinné zařízení pro odčerpávání přebytečného kalu z aktivačních prostor biologických ČOV zařízení předzahušťovač kalů PZK, které několikanásobně umocňuje efekt prosté sedimentace kalu. Toto jednoduché zařízení je instalováno v provzdušňovaných sekcích aktivačních prostor ČOV. Využitím dynamiky proudění ve speciálně upravených nádržích, dokáže toto zařízení zahustit kalovou suspensi až 10 krát na koncentraci cca 20 – 40 kg/m3, tedy 2 – 4% váh.

Čerpadlo, které odtahuje přebytečný kal z aktivních prostor PZK pracuje v automatickém režimu, kdy je kal o vyšší koncentraci odčerpáván v malých dávkách průběžně, podle produkce přebytečného kalu.

Velkým přínosem kontinuálního odkalování je udržení stálé hodnoty látkového zatížení kalu. Výsledkem je vyrovnaný technologický režim bez provozních komplikací (flotování kalu, zhoršení hodnoty kalového indexu KI apod.).

Druhým stupněm pro dosažení vyšší koncentrace sušiny kalu je odvodňovací zařízení čistírenských kalů AZK, také z produkce firmy Ing. Zdeněk Sekerka – ADOS Jevíčko.

Je to účinné zařízení sloužící k odvodňování předzahuštěných čistírenských kalů z biologických čistíren. Bylo připraveno pro odvodňování přebytečného aktivovaného kalu odtahovaného z čistícího procesu. Není určeno pro odvodňovaní jiných kalů – primárních, vyhnilých, průmyslových kalů z úpraven vod apod.

 

 

Princip a účinnost
 

Vstupní surovinu lze charakterizovat jako aktivovaný kal z čistírenského procesu o koncentraci cca 20 – 40 kg/m3, tedy asi 2 – 4 váh.%.

Principem je koagulace kalových částic do větších flokulí, které se dosáhne přídavkem pomocného organického flokulantu do proudu kalu vedeného do nátokové části odvodňovacího zařízení. Po vycezení kalové vody se opět doplní čerpadlem kalová suspense upravená dávkou flokulantu. Oddělený kal se hromadí ve válci a po naplnění a také dostatečném zahuštění je uvolněna klapka uzavírající dno válce. Kal se vlastní tíhou tlačí do prostor vynášecího šnekového dopravníku.

Cílem je připravit k likvidaci kal s maximálně možným zahuštěním, zařízení AZK může dosáhnout odvodnění 10 až 20 % váh.hmotnosti.

 

 

Schéma AZK

 

Popis odvodňovacího zařízení AZK

 

Odvodňovací zařízení se skládá z filtračních válců z nerezové tkaniny, tyto válce jsou vloženy vedle sebe ve středu kovové nerezové skříně. Dolní část každého z válců je uzavřena klapkou a ústí do šnekového dopravníku, horní část je volná a ústí do horní (nátokové) vany. Do horní vany je přivedeno nátokové potrubí s kalem a přidaným flokulantem, z dolní (odtokové) vany je instalováno odtokové potrubí scezené vody. Mezi horní a dolní vanou je bezpečnostní přepad.

 

 Sestava AZK:

  • odvodňovací skříň s filtračními válci a vyklízecím mechanismem
  • chemické hospodářství (dávkovací čerpadlo včetně zásobní nádrže flokulantu)
  • elektrorozvaděč

 

 

Tabulka základních hodnot

  

Typ zařízení AZK 2 AZK 4 AZK 6
 Šířka skříň/komplet  Š [ m ]  0,9/1,5 1,7/2,3   2,5/3,1
 Výška  V [ m ]  2,2  2,2  2,2
 Hloubka skříň/komplet H [ m ]  0,5/0,8  0,5/0,8  0,5/0,8
Počet filtr. válců   ks  2  4  6
 Nátokové potrubí DN [ mm ]  53  53  53
 Odtok scezené vody  [ mm ]  110  110  110
 Instal.příkon  Pi [ kW ]  3,8  3,8  3,8
 Hmotnost  G  [ kg ]  160  200  250
 Množství odvodněného kalu  [ dm3 ]  120  240  360
 Množství sušiny za cyklus  [ kg ]  18  35  54

 

 

Umístění

Pro umístění AZK doporučujeme provozní místnost s tlakovou vodou, s možností oplachu okolních stěn, s odvodním kanálkem v podlaze a s možností větrání.

Kanálek bude odvádět odcezenou vodu, doporučujeme jeho vyústění do nátoku do ČOV. Dále doporučujeme, aby byla místnost osvětlena a zateplena, případně opatřena vytápěním, aby odvodňování mohlo být provozováno i v zimních měsících. Doporučujeme také volit místnosti v přízemních částech provozních budov (bez schodiště) pro snazší vyvážení odvodněného kalu.

V teplých obdobích (jaro – podzim) lze odvodňovací zařízení osadit i ve venkovních prostorách.

 

 

Výhody
 

  • Snížení provozních nákladů na odvoz, manipulaci a ukládání přebytečného kalu, při vyšší koncentraci sušiny kalu odpadají náklady na manipulaci a ukládání vody.
  • Snížení manipulace obsluhy s nehygienizovaným kalem.
  • Při využití předzahušťovače kalu PZK jako prvního stupně je kal odčerpáván z aerované sekce čistírny. Dochází k odseparování polyfosfátových sloučenin formou „zadržení“ v kalu.
  • Zjednodušení možnosti hygienizace kalu, kdy přídavek např. vápenného hydrátu je možno napojit přímo na dopravník zahuštěného kalu z filtrů.
  • Velkým přínosem kontinuálního odkalování je udržení stálé hodnoty látkového zatížení kalu. Výsledkem je vyrovnaný technologický režim bez provozních komplikací (flotování kalu, zhoršení hodnoty kalového indexu KI apod.).